Veřejná obchodní soutěž na pronájem nebytových prostor určených k podnikání.

Zobrazeno 20. 6. 2024

 

 

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SOUTĚŽ

 

organizovaná dle § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na pronájem nebytových prostor určených k podnikání v západní části budovy zimního stadionu čp. 2777, ulice U Stadionu, Havlíčkův Brod

 

 

 

I. Identifikační údaje vyhlašovatele:

 

Adresa:                              Technické služby Havlíčkův Brod

                                           Na Valech 3523

                                           580 02 Havlíčkův Brod

       Statutární zástupce:           PhDr. Václav Lacina, LL. M.

 

IČO:                                   70188041

DIČ:                                    CZ70188041

Bankovní spojení:            Komerční banka, č.ú. 1426-521/0100                     

Kontaktní osoba vyhlašovatele: Lucie Melounová, tel. č. 737 206 922

 

 

II. Předmět soutěže:

Předmětem veřejné obchodní soutěže je pronájem prostor sloužících k podnikání v budově zimního stadionu na adrese U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod za účelem provozování podnikatelské činnosti v západní části budovy zimního stadionu.  Předmět nájemní smlouvy je vymezen v příloze č. 1 nájemní smlouvy, která je součástí těchto soutěžních podmínek.

Cílem této obchodní veřejné soutěže je uzavření nájemní smlouvy s vítězem soutěže, který zajistí provozování předmětu nájmu za podmínek stanovených vyhlašovatelem v těchto soutěžních podmínkách.

 

 

III. Doba nájmu:

 

Smlouva s vítězným uchazečem bude uzavřena na dobu neurčitou s jednostrannou indexací nájemného  o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem.

 

 

IV. Požadavky na způsobilost uchazeče:

 

A)    Základní kvalifikační předpoklady

 

Způsobilým uchazečem je navrhovatel,

 •  který je trestně bezúhonný – nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,

 

 •  který je dostatečně finančně a ekonomicky způsobilý,

 

 

 •  který nemá vůči městu Havlíčkův Brod a jeho zřizovaným organizacím žádné pohledávky. To neplatí, pokud uchazeč má na pohledávky vůči výše uvedeným organizacím uzavřenou dohodu o splátkách či obdobnou dohodu, kterou plní.

                 

 • vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

 

 • není v likvidaci,

 

 • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele,

 

 • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele,

 

 • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele,

 

Uvedené skutečnosti doloží uchazeč čestným prohlášením. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uvedené skutečnosti ověřit.

 

       B) Profesní kvalifikační předpoklady

                            

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

 

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

 

 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této obchodní veřejné soutěže, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

 

 • reference prokazující zkušenost uchazeče s provozem zařízení obdobného typu jsou výhodou

 

Předložení těchto dokladů je dostačující v prosté kopii.                        

 

V. Hlavní podmínky nájmu

 

 • Předmět nájmu bude po celou dobu trvání nájemní smlouvy využíván pouze k provozování dané podnikatelské činnosti.

 

 • Nájemní smlouva bude uzavřena s plněním na dobu neurčitou s účinností navrženou uchazečem, nejpozději však od 1. 8. 2024.

 

 • Nájemce pořídí svým jménem a na své náklady další vybavení a zařízení, které je nutné k jeho provozu a nebude předáno pronajímatelem spolu s předmětem nájmu.

 

 • Vyhlašovatel bude nájemci dodávat služby potřebné k provozování předmětu nájmu. Elektrickou energii za ceny, za něž sám tyto služby odebírá. Samostatný odečet spotřeby vody pro prostor prodejny není možný, proto bude odběr vody účtován paušálně na základě vyhlášky č. 120/2011 Sb. – SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY: Kancelářské budovy bez stravování – bod č. 4, tj. 8 m3 / rok.

 

 • nebo si nájemce sjedná dodávky těchto služeb od přímého dodavatele.

 

 

VI. Povinný obsah a forma soutěžní nabídky:

 

 1. Základní údaje o uchazeči - firmě či osobě /název (jméno), IČO, sídlo, označení statutárního zástupce oprávněného k podepisování smluv, kontaktní údaje uchazeče – telefon, fax, e-mail.
 2. Dokumenty prokazující splnění skutečností uvedených v bodě IV. pod písmeny A) a B).

 

 1. Nabídková výše nájemného v Kč za 1 m2/rok.

 

Jako minimální nabídkovou cenu stanovuje vyhlašovatel:

-        za nájem nebytových  prostor 1100,- Kč bez DPH/m2/rok

 

 

 1. Vyhlašovatel požaduje, aby uchazeči jako součást své nabídky zpracovali a předložili stručný Projekt využití předmětných nebytových prostor, kde popíší základní vize užívání prostor, nabízených služeb, rozvoje apod. Při hodnocení nabídek bude vyhlašovatel též přihlížet k tomuto předloženému projektu využití.

Vyhlašovatel upozorňuje, že pokud vítězný uchazeč nebude plnit navržený projekt využití nebytových prostor, na kterém se dohodne s vyhlašovatelem, a který bude rovněž součástí nájemní smlouvy, může to mít za následek rozvázání nájemní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.

 1. Podepsaná nájemní smlouva s doplněnými údaji
  - strana nájemce
  - nabídnutá výše nájemného (čl. 5. nájemní smlouvy)

- počátek nájmu (čl. 4. nájemní smlouvy)

 

 1. Soutěžní nabídka bude zpracována v českém jazyce.
 2. Veškeré náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením soutěžní nabídky nese uchazeč. Soutěžní nabídky, které nebudou splňovat požadavky uvedené ve výzvě, budou z obchodní soutěže vyřazeny.

 

 

VII. Podání soutěžní nabídky:

 

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené obchodním jménem uchazeče, adresou jeho sídla a nápisem NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SOUTĚŽ - PRONÁJEM  NEBYTOVÝCH PROSTOR URČENÝCH K PODNIKÁNÍ V ZÁPADNÍ ČÁSTI BUDOVY ZIMNÍHO STADIONU –  nejpozději v termínu do 8.7. 2024 do 9:00 hodin na podatelnu Technických služeb Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod.

 

Nabídky doručené po tomto termínu nebudou hodnoceny.

 

VIII.  Hodnocení soutěžních nabídek

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje. Při výběru vítězného uchazeče přihlédne vyhlašovatel zejména k nabídnuté výši nájemného, navrženému počátku nájmu, navrženému projektu využití a předchozím zkušenostem uchazeče s provozováním zařízení shodného či obdobného typu.

 

 

IX. Vyrozumění o výsledcích soutěže  

 

O hodnocení nabídek vyhotoví vyhlašovatel protokol, který zašle všem uchazečům, kteří podali do soutěže návrh, a to do 5 pracovních dnů od termínu rozhodnutí o výsledku obchodní soutěže

 

 

X. Prohlídky předmětu nájmu   

 

Prohlídka předmětu nájmu je možná po předchozí dohodě s kontaktní osobou vyhlašovatele (viz kontakt  uvedený v záhlaví). V termínu do 26.6.2024

 

 

XI. Ostatní

 

Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených se zpracováním a předložením nabídky ani dalších nákladů spojených s účastí v obchodní soutěži.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny soutěžní nabídky nebo soutěž zrušit bez udání důvodu. Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo měnit podmínky veřejné obchodní soutěže. Oznámení o jakékoli změně soutěžních podmínek bude zveřejněno na adrese: www.tshb.cz .

       PhDr. Václav Lacina, LL. M.             
       ředitel TSHB

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

 

-        návrh nájemní smlouvy s přílohami

-        seznam vlastního zařízení a vybavení