O nás

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Technické služby Havlíčkův brod, příspěvková organizace informuje v souladu s článkem 13 Nařízení EP a rady EU č. 2016/679 (dále jen „Obecné nařízení“)

Správce osobních údajů Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, Havlíčkův Brod IČO 701 88 041

Vás jako subjekt osobních údajů informuje o shromažďování osobních údajů

 

1. Právní důvody a účely zpracování Osobní údaje zpracováváme vždy na zákonném základě, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů

• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti organizace, stanovených obecně závaznými právními předpisy (za účelem splnění povinností dle zákona o registru smluv, zadávání veřejných zakázek, zvláštních právních předpisů v oblastech dle vykonávaných činností); • V případech, kdy jednání směřuje k uzavření smlouvy s organizací, je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy;

• Osobní údaje lze zpracovávat rovněž pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů (např. v případě využití kamerového systému) • Pokud je zpracování osobních údajů prováděno mimo uvedené zákonné důvody, podléhá souhlasu (vždy v konkrétním definovaném případě).

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů Rozsah zpracovávaných osobních údajů je vymezen příslušným zvláštním právním předpisem, případně je stanoven v nezbytném rozsahu pro plnění našich smluvních povinností nebo pro splnění požadovaného účelu. Ke všem účelům jsou zpracovávány osobní údaje v nezbytném minimálním rozsahu.

3. Přístup k osobním údajům Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích i o bezpečnostních opatřeních a výjimečně smluvním zpracovatelům, kteří garantují standardy ochrany dle Obecného nařízení). K předávání osobních údajů dochází pouze za účelem dodržení obecně závazných právních předpisů (výhradně se jedná o subjekty stanovené zvláštním právním předpisem).

4. Doba zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Data jsou uchovávána po nezbytně nutnou dobu danou spisovým a skartačním řádem.

5. Vaše práva jako subjektu údajů Ve vztahu k prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva, k jejichž uplatnění se lze na organizaci obracet emailem, písemně nebo datovou schránkou. Stížnost lze podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů.

a) právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat o potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat. S tím souvisí i právo získat kopii vašich osobních údajů.

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů znamená, že můžete požádat o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly neúplné nebo nepřesné.

c) právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly shromážděny, na základě právní povinnosti nebo pokud již neexistuje žádný důvod zpracování. Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod Technické služby Havlíčkův Brod - Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod - Tel.: 569 429 818-9 - Fax: 569 428 471 - ts%z%tshb.cz - www.tshb.cz IČ: 70188041 - DIČ: CZ70188041 - KB: 1426521 / 0100 - Organizace.zapsána v obch. rejstříku u Kr. soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 15

d) právo na námitku proti zpracování nelze uplatnit u zpracování osobních údajů, které nám ukládá právní předpis, nebo jsou zpracovávány pro plnění smlouvy. Týká se zpracování osobních údajů při plnění úkolu ve veřejném zájmu, nebo na základě souhlasu.

6. Zabezpečení osobních údajů Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny v souladu s vnitřní směrnicí organizace (zejména technologické zabezpečení přístupovými hesly, zabezpečení dokumentů).

7. Kontakt V případě dotazu nebo podání ve věci zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na adresu:

Technické služby Havlíčkův Brod, Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod Email: ts%z%tshb.cz Datová schránka: 8wfk9w2

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Ing. Ivana Zukalová Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod Email: gdpr%z%muhb.cz Datová schránka: 5uvbfub

V případě, pokud učiníte podání, Vás můžeme požádat o to, abyste vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jedná se o preventivní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Postranní menu