Odpady

S jakými odpady do sběrného dvora?

S jakými odpady do sběrných dvorů?

Sběrné dvory jsou místem, kam občan města Havlíčkův Brod může odvézt veškerý odpad, který mu v domácnosti vznikne, a to:

Odděleně soustřeďovaný vytříděný odpad

papír, plasty, nápojové kartony, sklo čiré a barevné, kovy včetně hliníku, jedlé oleje a tuky, textil – jde zejména o případy, kdy v domácnosti jednorázově vznikne větší množství těchto odpadů, např. při stěhování (kartónové obaly), zařizování nové domácnosti (papírové a plastové obaly), vyklízení domácnosti (textil, oděvy) a je v množství větším, než je objem nádob ve veřejných stáních separačních kontejnerů,

Nebezpečné odpady

domácí chemie (čistidla, barvy a ředidla, použité oleje, autokosmetika, provozní kapaliny do automobilů, lepidla, tmely, kyseliny a louhy, prostředky na ochranu rostlin proti škůdcům a chorobám rostlin, fotochemie) a nádoby od domácí chemie, tyto odpady obsahují látky nebezpečné pro životní prostředí nebo zdraví lidí, a proto nepatří do popelnice ani do veřejných kontejnerů pro tříděné odpady,

Objemný odpad

(tj. odpad, který se vzhledem k rozměrům nevejde do popelnice) – představte si pod tím vyřazený nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny, dřevo, kočárky, sportovní potřeby – např. lyže, sáňky,

Rostlinný odpad

(větve, tráva, zbytky rostlin ze zahrad nebo domácností).

 

Tyto odpady jsou ve sběrných dvorech přijímány bezplatně a jejich množství není omezeno množstvím, objemem ani četností použití sběrných dvorů. Při příjezdu do sběrného dvora se občan prokáže odpadovou kartou, obsluha načte QR kód ze zadní strany karty do aplikace a k němu uvede, které odpady občan do sběrného dvora přivezl. Po těchto administrativních úkonech už může občan odpady vhodit do určených kontejnerů. Do sběrného dvora je možné dovézt i stavební odpady a zeminu, ale ty jsou již zpoplatněny podle aktuálního ceníku, a proto musí být nejdříve zváženy, zaplaceny a pak vysypány na určené místo nebo do příslušného kontejneru. Jde především o odpad z rekonstrukcí nemovitostí, roztříděný na jednotlivé druhy – beton, cihly, keramika nebo ve směsi, dřevěná okna a dveře.

Sběrné dvory převezmou od občana i eternitovou střešní krytinu, ale ta musí být zabalena v utěsněných obalech nebo nádobách. Ve sběrném dvoře je zpoplatněno i uložení nevytříděného objemného odpadu. To je např. směs odpadů z vyklízení bytu, sklepa, garáže, které musí být ve sběrném dvoře dotříděny. Sběrné dvory fungují i jako místa zpětného odběru výrobků s ukončenou životností – elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Jejich předání je vždy bezplatné. Občané dováží do sběrných dvorů elektrozařízení větších rozměrů - ledničky, mrazničky, sporáky, pračky a sušičky, televize a monitory. Drobné elektrozařízení lze odevzdat v prodejnách elektro nebo vhodit do červených kontejnerů umístěných ve vybraných spádových veřejných separačních stáních.

Postranní menu