Středisko nakládání s odpady a čištění města

Rozsah poskytovaných služeb

Služby pro město:

 • zajišťuje nakládání s odpady komunálními a jim podobnými odpady včetně odděleně sbíranými složkami těchto odpadů
 • zajišťuje nakládání s odpady stavebními a demoličními, odpady z kompostování, nakládání s nebezpečnými odpady
 • zajišťuje plynulý provoz separačního dvora
 • zajišťuje svoz komunálního odpadu a svoz objemného odpadu svozovou technikou dle schváleného plánu
 • zajišťuje svoz odpadu z odpadkových košů ve městě
 • zajišťuje likvidaci černých skládek
 • provádí ruční a strojní čištění komunikací a veřejných prostranství města
 • úklid odpadků na komunikacích,chodnících, zelených plochách a místech určených pro odpadové a separační nádoby
 • provádí likvidaci nežádoucí zeleně
 • zajišťuje opravy a údržbu laviček, zábradlí, řetízků, studní, pump, hřišť, pískovišť, autobusových čekáren, odpadkových košů, městského informačního systému, instalaci, demontáž a údržbu městské tribuny, montáž, demontáž a údržbu městských prodejních stánků a pečuje o kašnu, rybníky,jezírko,podchod,parkovací automaty a ostatní zařízení v majetku města
 • zajišťuje provoz a údržbu veřejných WC
 • zajišťuje deratizaci nemovitostí města